Ověřování a osvědčování

Notář či jím pověření pracovníci provádějí dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů ověření podpisu (legalizace) a ověření kopie listin (vidimace).

Listiny, které budou použity na území jiného státu, podepisuje výhradně jen notář nebo notářský kandidát. Ověření Vašeho podpisu i listin pro použití v zahraničí hlaste prosím notářským pracovnicím dopředu.

Ověřující ověří originál listiny, která je opatřena originálním podpisem nebo originálním razítkem tak, že připojí k ověřované listině ověřovací doložku, úřední razítko a podpis.

Notář nesmí vyhotovovat ověřené kopie z listin, jejichž jedinečnost nelze ověřených opisem nahradit, tj. zejména z občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu geometrických plánů, rysů a technických kreseb !

Ověřující dále nesmí provést vidimaci (ověřit kopii) cizojazyčných listin tehdy, jestliže nezná jazyk, ve kterém je listina, z níž je opis pořízen, vyhotovena a zároveň není předložen její překlad do Českého jazyka tlumočníkem.

Potřebné podklady:
pro ověření podpisu
– originál listiny, na které se před pověřeným pracovníkem notáře podepíšete nebo uznáte svůj podpis za vlastní
– úřední doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas)