Obchodní činnost

Obchodní korporace; zápis do obchodního rejstříku

V oblasti obchodních korporací se činnost notáře vyžaduje zejména v následujících případech:

1. Sepis zakladatelských dokumentů a jejich změny
Zakladatelské dokumenty kapitálových společností a jejich změny musí mít formu notářského zápisu. Zakladatelskými dokumenty se rozumí  zakladatelská listina u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá jediný společník, společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá více společníků.

2. Osvědčení zásadních změn ve společnosti s ručením omezeným
Notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka nebo o rozhodnutí valné hromady, k následujícím rozhodnutím:

  1. k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění zakladatelská listina/společenská smlouva
  2. k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  3. k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku

3. Osvědčení zásadních změn v akciové společnosti
Notářský zápis o rozhodnutí jediného akcionáře nebo o rozhodnutí valné hromady se vyžaduje zejména k následujícím rozhodnutím:

  1. k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy,
  2. k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  3. k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
  4. k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
  5. k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  6. k rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části,
  7. k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku.

Notářský zápis se vyžaduje také u rozhodnutí představenstva o změně stanov, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.

Zápisy notářem do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků

Zápisy do obchodního rejstříku ohledně obchodních společností a družstev může kromě rejstříkového soudu provádět také notář. Pro žadatele o zápis do veřejných rejstříků to znamená zjednodušení procesu zápisu do veřejných rejstříků – notář nevede na rozdíl od soudu žádné řízení.

Notář zapíše požadované skutečnosti, které mají podklad v notářském zápisu, do veřejného rejstříku, vybere pro stát poplatek za tento zápis, založí písemnosti do sbírky listin příslušného soudu a do soudního spisu. Jako doklad o zápisu obdrží žadatel bezprostředně po zápisu výpis z veřejného rejstříku. Notář tak bude moci žadateli poskytnout komplexní službu, od založení právnické osoby až po její zápis do veřejného rejstříku.

Za určitých podmínek se tak může stát v řádu hodin a bez zprostředkovatele, notář nemusí sepsat pouze notářský zápis a provést zápis do veřejného rejstříku, může pomoci žadateli vyhotovit i veškeré další listiny, nezbytné pro zápis (některé z nich jsou uvedeny níže v příkladech).

Zápis do veřejného rejstříku může provést pouze ten notář, který sepsal jak podkladový notářský zápis, popřípadě všechny podkladové notářské zápisy, je-li jich více, tak i notářský zápis o osvědčení.