GDPR – Souhlas

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Notářský úřad JUDr. Ilony Jančaříkové, notářky v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 38/10, Břeclav, IČ 48452190, (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

1. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s činností správce. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, datum úmrtí, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace a pracovní pozici, číslo občanského průkazu.

2. Účel zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem výkonu činnosti notáře, výkonu činnosti soudního komisaře.

3. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

4. Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou (např. do doby ukončení řízení o pozůstalosti, do doby sepisu notářského zápisu).

5. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to přímo v sídle Notářské kanceláře. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

6. Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

7. Kontaktní údaje správce
Správce můžete kontaktovat na emailu, či písemně na adrese sídla. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

8. Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

9. Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

11. Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen zaslat videotip, pozvánku na seminář nebo Vás informovat o změně termínu konání semináře). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

Uděluji svůj souhlas, který je z mé strany svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

V Břeclavi dne 25.5.2018

JUDr. Ilona Jančaříková, v.r.