Odměna notáře

  • Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu.
  • Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky.
  • Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu.
  • V případě řízení o pozůstalosti o výši odměny notáře rozhoduje soud.
  • Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně.
  • Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony. Souvisejícím úkonem u sepsání kupní smlouvy na nemovitost je např. sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, u sepsání rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti je to např. sepsání návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku apod.
  • Notář může svoji odměnu v některých vyhláškou stanovených případech zvýšit až o 100%. Mezi tyto případy patří například práce prováděná ve večerních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. Svoji odměnu může zvýšit také za složitý a časově náročný úkon. Pokaždé musí žadatele na tuto skutečnost předem upozornit.
  • Notář má nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou.